------------------------------------------- آیا با تهیه و تولید اپلیکیشن های صوتی در دیگر مباحث ادبیات کنکور موافق هستید؟
(62.16%) 69
بله - استقبال می کنم.
(28.82%) 32
اگر تولید شود, احتمالا دانلود کنم.
(9.009%) 10
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 111