آيا اپلیکیشن تاریخ ادبیات صوتی و آرایه ادبی صوتی را دانلود کرده و از آن رضایت دارید؟
(55.83%) 110
بله -خیلی عالی بود
(19.79%) 39
بله - متوسط بود
(9.644%) 19
بله - خوب نبود
(14.72%) 29
خير

تعداد شرکت کنندگان : 197